South(Dakshinavarti) Shankh


img
South(Dakshinavarti) Shankh